Naši učitelia umožňujú prostredníctvom záujmových útvarov žiakom rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti - výtvarné, hudobné, literárne, športové, matematické, jazykové... Prispievame tak k rozvoju ich talentu, podporujeme prirodzenú a zmysluplnú súťaživosť, umožňujeme im porovnať sa s rovesníkmi.

Členovia Žiackej rady zastupujú svojich spolužiakov vo vzťahu k vedeniu školy a riaditeľovi školy. Tlmočia im požiadavky, návrhy, stanoviská všetkých študentov. Takéto spolupôsobenie učí žiakov diplomacii a korektnej komunikácii. Výsledkom fungujúcej spolupráce sú rôzne akcie organizované ŽŠR.

Naša škola si vo výsledkoch MS v rámci hodnotenia škôl v regióne udržiava popredné umiestnenie.

Vysoká je aj úspešnosť našich absolventov v následnom štúdiu na vysokých školách, prípadne ich úspešné umiestnenie na trhu práce.

Úspešní absolventi

O tom, že naši žiaci majú podporu učiteľov pri rozvíjaní svojich schopností a talentu, svedčí aj ich umiestnenie v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach v rôznych oblastiach štúdia – literárne súťaže, predmetové olympiády, športové súťaže, výtvarné súťaže a pod.

Naše úspechy

Na škole aktívne pôsobí redakčná rada zostavená zo žiakov a učiteľov, ktorá vydáva školský časopis Bonzák. V ňom sa odráža život a činnosť školy.

Prijímacie konanie sa riadi zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o možnostiach štúdia kritériách prijatia nájdete tu.

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete informovať osobne, telefonicky alebo svoje otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora