Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce, patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi MŠVVaŠ SR. Zriaďovateľom školy je VÚC Košice. Škola sa nachádza v Košickom kraji. Je to škola s právnou subjektivitou a sústreďuje žiakov najmä z okresného mesta Michalovce, ale aj z blízkeho okolia.

Gymnázium bolo zriadené 1.9.1992 na Močarianskej ulici 1 v Michalovciach a od 1.8.1994 bolo delimitované do objektu SPŠ, Ľ. Štúra 26, Michalovce.

Naša škola ponúka žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zameraním, vrátane triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a v osemročnom vzdelávacom programe s tzv. modulmi na cudzie jazyky a informatiku.

V školskom roku 2010/2011 bola zriadená trieda prežiakov so všeobecným intelektovým nadaním so štvorročnou dĺžkou štúdia.

Naša škola si vo výsledkoch MS v rámci hodnotenia škôl v regióne udržiava popredné umiestnenie.

Kvalita školy, jej úspechy na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach sa odvíjajú od kvality riadenia. Základným motívom bola snaha v maximálnej miere realizovať ŠkVP a uspokojiť našich klientov, ktorými sú predovšetkým žiaci a ich rodičia.

Naše úspechy

Študenti javia záujem o pokračovanie v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí, o čom svedčí aj umiestnenie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach v rôznych oblastiach štúdia – literárne súťaže, olympiády, športové súťaže, výtvarné apod.

Na škole aktívne pôsobí redakčná rada, ktorá vydáva školský časopis Bonzák. Odráža sa v ňom život a činnosť školy.

Prijímacie konanie sa riadi zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o možnostiach štúdia nájdete tu.

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete informovať osobne, telefonicky alebo svoje otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora