História školy

Vznik školy sa viaže k 1. 9. 1992. Jej počiatky sú spojené s SOU strojárskym na Močarianskej ulici č.1 v Michalovciach, na pôde ktorého bolo jej prvé sídlo. Vznik nového gymnázia odobrilo ministerstvo školstva, podporili ho aj orgány mesta a rodičovská verejnosť, takže nič nebránilo tomu, aby v našom meste uzrelo svetlo sveta ďalšie gymnázium.

Dôležitým medzníkom bol rok 1994, kedy bolo gymnázium z SOU strojárskeho delimitované do priestorov SPŠ na Ulici Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, od čoho je odvodený aj jeho súčasný oficiálny názov školy – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce.

Záujem verejnosti, rodičov i žiakov po osemročnom gymnaziálnom štúdiu viedol vedenie školy k aktivite týmto smerom. Od 1. 9. 1999 boli do siete škôl zaradené študijné odbory osemročného gymnázia, jedna trieda so zameraním na matematiku a fyziku a jedna trieda so zameraním na cudzie jazyky, neskôr bolo toto zameranie nahradené zameraním na informatiku. Nové legislatívne úpravy zrušili tieto zamerania, vo vnútornej profilácii v podobe modulov však pokračujú ďalej v osvedčenej podobe.

V snahe podchytiť talentovaných žiakov zo základných škôl dostala škola od zriaďovateľa súhlas zriadiť od školského roka 2010/2011 triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.


Naši partneri

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora